Sabar / Sabar dance

Boga sabar dance bara mbaye

Sabar / Sabar dance

Some info about this movie:

Type of dance: Sabar

Boga sabar dance bara mbaye
image from video

0 Responses to “Boga sabar dance bara mbaye”

Leave a reply