Encontro da Pascoa Hamburg - Samba de roda day

Samba - Brazilian dance / Samba Rio Carnival

Samba - Brazilian dance / Samba de roda

Some info about this movie:

Type of dance: Samba - Brazilian dance

Encontro da Pascoa Hamburg - Samba de roda day
image from video

0 Responses to “Encontro da Pascoa Hamburg - Samba de roda day”

Leave a reply