Reggaeton / reggaeton choreography

Esa mulata - Elvis Manuel (reggaeton training by Blackton)

Reggaeton / Reggaeton dance

Reggaeton / Reggaeton battle

Reggaeton / reggaeton choreography

Some info about this movie:

Type of dance: Reggaeton

Esa mulata - Elvis Manuel (reggaeton training by Blackton)
image from video

0 Responses to “Esa mulata - Elvis Manuel (reggaeton training by Blackton)”

Leave a reply