Sabar / Sabar dance

Ndeye Arame sabar dance

Sabar / Sabar dance

Some info about this movie:

Type of dance: Sabar

Ndeye Arame sabar dance
image from video

0 Responses to “Ndeye Arame sabar dance”

Leave a reply