Reggaeton / reggaeton choreography

Jorge Camaguey Reggaeton Workshop Moscow

Reggaeton / Reggaeton battle

Reggaeton / reggaeton choreography

Jorge Camaguey / Dance with Jorge Camaguey

Some info about this movie:

Type of dance: Reggaeton

Jorge Camaguey Reggaeton Workshop Moscow
image from video

0 Responses to “Jorge Camaguey Reggaeton Workshop Moscow”

Leave a reply