Reggaeton / reggaeton choreography

Jorge Camaguey teaches Reggaeton for Men

Reggaeton / Reggaeton battle

Reggaeton / reggaeton choreography

Jorge Camaguey / Dance with Jorge Camaguey

Some info about this movie:

Type of dance: Reggaeton

Jorge Camaguey teaches Reggaeton for Men
image from video

0 Responses to “Jorge Camaguey teaches Reggaeton for Men”

Leave a reply