Sambadinha do Negao Psirico Axe Bahia

Samba - Brazilian dance / Samba Rio Carnival

Samba - Brazilian dance / Samba de roda

Some info about this movie:

Type of dance: Samba - Brazilian dance

Sambadinha do Negao Psirico Axe Bahia
image from video

0 Responses to “Sambadinha do Negao Psirico Axe Bahia”

Leave a reply